Convocatòria de proves selectives per cobrir 7 places de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a les per

Resolució del president de l'IMAS de data 3 de desembre de 2019 que aprova la convocatòria, les bases i el barem de mèrits, i designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i per la promoció interna, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, corresponents a les Ofertes d'ocupació pública ordinàries de personal funcionari dels anys 2016 i 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11087/629505/resolucio-del-president-de-l-institut-mallorqui-d-

 

Resolució del president de l'IMAS de 3 de desembre de 2019 que aprova la convocatòria, les bases i el barem de mèrits, i designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i per la promoció interna, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, corresponents a l’Oferta d'ocupació pública extraordinària, taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal-TAO-, de personal funcionari de l’any 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11087/629506/resolucio-del-president-de-l-institut-mallorqui-d-