Administració Local

Ajuntament d'Inca.

Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca i dels seus Organismes Autònoms de l’exercici 2014