Administració Local

Reunió amb Presidència de l’IMAS

Companyes i companys,

El capvespre de dilluns, a petició de la Presidència de l’IMAS, vàrem mantenir una reunió per tractar les alternatives per a la provisió estable de llocs del personal tècnic auxiliar d’infermeria, ja que en aprovar-se en el Ple del CIM l’ampliació de la relació de llocs de feina de l’MAS, s’afegiran al centenar de places vacants actuals, una cinquantena més del Servei d’Atenció a la Dependència en el Domicili (SAID) i l’ampliació dels programes a nous municipis.

Davant aquest panorama, l’alternativa proposada per l’Administració era la renúncia a la doble adscripció C1/C2 fins que una llei no reguli l’adequada adscripció d’aquest cicle formatiu de FP, i incrementar el complement de destí en dos punts i, en finalitzar la legislatura, incrementar-lo dos punts més.

Llegeix més...

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...

L’STEI Intersindical intervé al Ple del Consell de Mallorca per denunciar una modificació de la RLT poc transparent que inclou privatitzacions

Avui l’STEI Intersindical ha participat en la sessió del Ple del Consell de Mallorca per denunciar una modificació de la relació de llocs de treball (RLT) que afecta aproximadament un 20 % de la plantilla. Aquesta modificació s’ha tramitat amb poca transparència i mitjançant convocatòries extraordinàries i urgents de la Mesa Sectorial.

El canvi implicarà privatitzar part del Servei de Medicina Esportiva. La modificació de la RLT aprovada al Ple d’avui aprofita per rebaixar el nivell de català de diferents llocs de feina. Igualment, s’ha incrementat el nombre de llocs de lliure designació. Cal destacar la contradicció que suposa incrementar la despesa en llocs de confiança al mateix temps que no dedicar doblers a incrementar les dotacions de places públiques al Servei de Medicina Esportiva.

Llegeix més...

El Consell de Mallorca no afavoreix la conciliació i desprotegeix el col·lectiu de persones vulnerables

L’equip de govern gestiona la “nova normalitat” amb molt poca sensibilitat, obliga el col·lectiu vulnerable a incorporar-se presencialment i denega moltes sol·licituds de conciliació

L’STEI Intersindical demana més flexibilitat per facilitar la conciliació i que es protegeixi al màxim el col·lectiu de persones vulnerables

 

El dia 22 de juny es va dictar la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública amb la qual s’establiren els criteris i les mesures per organitzar la prestació dels serveis per part del personal de la institució en el marc de la fase de “nova normalitat” derivada de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta resolució, tot i ser molt millorable, deixava la porta oberta a diferents mesures de conciliació per al personal que ho necessitàs i de protecció de les persones vulnerables.

Després de rebre una allau de queixes de treballadors i treballadores en què manifestaven la preocupació sobre la gestió que es feia dels permisos de conciliació, els sindicats amb representació a Mesa (CSIF, USO, CCOO, UGT i STEI Intersindical) varen sol·licitar la convocatòria urgent d’una Mesa extraordinària. La reunió va tenir lloc divendres 10 de juliol i l’Administració, lluny de fer passes per afavorir les mesures que estableix la pròpia resolució, es va refermar en el seu posicionament. Una setmana llarga després d’aquesta reunió, es continuen denegant per norma general les sol·licituds de conciliació i el col·lectiu de vulnerables està incorporat de manera general als llocs de feina.

Llegeix més...

L’ingrés mínim vital fa desaparèixer les rendes mínimes d’inserció

El Govern de les Illes Balears, per mitjà del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, justifica la mesura assegurant que l'entrada en vigor, el passat 1 de juny, del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, com a mesura de seguretat social, obliga a replantejar l'escenari de cobertura de rendes bàsiques, rendes socials i rendes d'inserció del conjunt de comunitats autònomes.

Vist com ha anat la negociació en altres territoris, com ara el País Basc, pel que fa a la gestió de la nova prestació, l’STEI Intersindical considera que es vulnera el que preveu l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 21, que estableix clarament que “els poders de les Illes Balears garantiran una renda mínima d’inserció en els termes que estableixi la llei”. Amb això, s’obre un procés recentralitzador de competències en la gestió de la nova prestació econòmica que, en interpretació del nostre Estatut, hauria de ser gestionat per les administracions insulars (és el cas de la renda mínima d’inserció encara en vigor) o autonòmica (renda social garantida).

Llegeix més...

Consideracions sobre el pla Mallorca Reacciona del Consell de Mallorca

Divendres, 8 de maig, la presidenta del Consell de Mallorca va presentar als mitjans de comunicació el document Mallorca Reacciona, un pla de reactivació econòmica i social de Mallorca que destaca les prospostes que posarà en marxa la institucio per fer front a la situació social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 a Mallorca.

En una primer repàs, ens felicitam perquè pensam que una altra gestió del Consell de Mallorca és possible, amb mesures que l’aproparan a la ciutadania i a la resta d’empleats públics de les administracions locals. En aquesta línia, s’hi preveu la implantació de la finestreta única, la plataforma de formació digital o el pla de mobilitat sostenible.

Al document es posa per escrit l’objectiu de modernitzar l’Administració del Consell de Mallorca o de modificar-ne l’organització amb la intenció de donar resposta a les línies que gestionarà el personal: convocatòries, plans d’ajudes, línies de microcrèdits, de programació i de suport cultural; però les úniques actuacions en matèria de personal que hi trobam per donar-hi resposta són la mobilitat interna.

Des de l’STEI INTERSINDICAL consideram que s’hauran de dotar de nous mitjans humans i materials els serveis que assumeixen aquests encàrrecs, i negociar els canvis organitzatius que afectin el personal actual que gestiona línies relacionades amb l’economia, el turisme, la cultura o els serveis socials. Pensam que resulta imprescindible negociar l’increment de les plantilles dedicades a la informatització, l’assistència tècnica als municipis,el suport tècnic dels serveis socials municipals, i la gestió de la renda mínima d’inserció o l’atenció social a les persones, entre d’altres, o a la finestreta única.

Les actuals instal·lacions del Consell i de l’IMAS, prou saturades amb la gestió de les competències actuals, tampoc no són suficients, i per això, també reclamam que es prevegi la negociació de les línies d’actuació que acompanyin les actuals, com ara, la implantació definitiva d’eines de teletreball a disposició del personal i la disposició d’espais de finestreta única descentralitzada en els municipis de més de 15 mil habitants.

Restam a l’espera de conèixer les propostes definitives prèvies per al diàleg i la signatura del pacte social per a la reactivació de l’illa amb tots els agents que destaca el document.