Llei de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació  Administració General de l’Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
 
Llei 4/2013 , de 17 de juliol, de coordinació de las policíes locals de las Illes 
Balears.