Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

Text de la llei