Ajuntament de Puigpunyent.

Aprovació definitiva pressupost municipal ordinari i plantilla de personal per a l'any 2014