Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2013 i 2015.

Termini de presentació d'instacies: 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.