Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament de Palma EMT Procés de selecció per cobrir places de Tècnics i Especialistes en manteniment

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 3 d'octubre de 2017 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció, per cobrir places de Subalterns, treballs auxiliars i iniciació professional, per les tasques xapa i pintura. El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.

Borsa de treball d'Auxiliar d'Administració General

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball d'Auxiliar d'Administració General

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Ajuntament de Palma, bases convocatòria borsí extraordinari i urgent pel torn lliure d’Economista

El BOIB núm 123, de 7 d'octubre publica les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe superior, especialitat Economista, grup A, subgrup A1, que s’adjunten. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 19.

Pàgina 8 de 19