Oposicions i ofertes de feina

IMAS, borsins de zeladors i auxiliars tècnics d'infermeria

Recursos humans de l'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS) faran ús dels currículums personals presentats en el registre general per a contractes de curta durada de les categories de zeladors ( requisit bàsic: graduat escolar o títol d'ESO ) i auxiliars tècnics d'infermeria ( requisit: cicle formatiu de grau mitjà, branques sanitària i sociosanitària).

Consell Insular de Mallorca. 5 places de bomber/a conductor/a. Oferta d'ocupació pública 2013 i 2015

Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2013 i 2015.

Termini de presentació d'instacies: 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Pàgina 12 de 19